Ponukový list odborných publikácií
PERMAKULTÚRA

· PERMAKULTURA V KOSTCE

PKK

Permakultúra je tvorivý životný štýl, ekologická cesta k zaisteniu našich potravín, obydlí, finančných a sociálnych štruktúr. Permakultúra je založená na spolupráci s prírodou a na starostlivosti o Zem a jej obyvateľov.
Kniha poskytuje stručný a zrozumiteľný prehľad princípov a praxe permakultúry v našich podmienkach. Vysvetľuje, ako sa dá permakultúra aplikovať v mestách, na vidieku i na farmách. Zaoberá sa metódami, ktoré ľuďom umožňujú spolupracovať a obnovovať skutočné komunity. Jasne popisuje možnosti, ako zmysluplne a zodpovedne žiť na Zemi - bez toho, aby sme ju ničili. Permakultúra v kostce je základnou príručkou pre každého, kto hľadá tvorivé ozdravenie svojho života.
· Patrick Whitefield
· 115 strán, formát A6+, česky / 125,-Sk/Kč

· ÚVOD DO PERMAKULTÚRY  

Uvod PK

Kniha Vás jednoduchým spôsobom uvedie do permakultúry a to na praktických príkladoch. Obsahuje kapitoly ktoré smerujú k etickému využívaniu krajiny – energeticky úsporné navrhovanie pozemkov, záhrad a budov, metódy plánovania a designu, zdroje z domových odpadov, recyklácia, komunitné finančné systémy, poľnohospodárske zvieracie kŕmne systémy, prepojenie pastvín a úžitkových stromov, ovocné sady, lesné záhrady, domáci les, bezorebné pestovanie obilovín, stratégie pre budovanie pôdy, vodné hospodárstvo, primerané technológie ... Je vhodná pre záhradkárov, chovateľov, poľnohospodárov, architektov, ekonómov a všetkých ostatných ľudí, ktorí majú záujem na zlepšovaní života na planéte Zemi. Obsahuje množstvo inšpirácií, ktorých princípy a metódy možno aplikovať v našich podmienkach, ale citlivo, s využitím miestnych zdrojov – inak by neboli rešpektované základné princípy permakultúry.
· Bill Mollison, Reny Mia Slay
· 228 strán, formát A4, česky a slovensky / 250,-Sk/Kč (vypredané)

· ÚRODA BEZ CHÉMIE
Dobrá strava prirodzenou cestou

UBCH

Ortodoxní poľnohospodári si myslia, že musia za každú cenu zničiť škodcov, ktorí ohrozujú ich úrodu a často používajú stratégiu bleskovej vojny pre ich totálne zničenie. Avšak smrtiace chemikálie, ktoré boli použité, sú účinné len niekoľko sezón, kým sa škodcovia stanú voči nim odolní. Zároveň to spôsobí také narušenie ekologickej rovnováhy na pozemkoch, ktoré je potom veľmi ťažko riešiteľné. Vplyvom takéhoto intenzívneho chemického hospodárenia rastliny postupne degenerujú a kedysi úrodné polia prestávajú rodiť. Existuje vhodnejšia cesta. Kniha ponúka 33-ročné bohaté praktické skúsenosti kanadského farmára o tom, ako pestovať, skladovať, upravovať ovocie a zeleninu prirodzenou cestou. Také plodiny sú zdravé, odolné a trvanlivé. Dnes sa teší z toho, že nemusí pravidelne kontrolovať svoje polia a hľadať škodcov. Organická metóda je velmi lákavá, pretože je ľahká, prístupná a jednoduchá. Môže ju praktizovať každý záhradkár, ktorý pozná a váži si vzájomné vzťahy medzi pôdou, rastlinami a živočíchmi. Táto cesta je jedinou zdravou základňou pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, ktorá umožňuje trvalé vylepšovanie plodnosti pozemkov a produkciu zdravých potravín. Kniha je písaná pre čitateľa veľmi zrozumiteľne. Je jedinečnou učebnicou o živej pôde. Obsahuje popis jednotlivých činností na organickej farme počas celého roka a osvedčené osevné postupy, čo je vhodné najmä pre tých, ktorí by chceli prejsť na tento nový spôsob pestovania a zatiaľ nemajú predstavu, ako začať, ako zasiať svoje prvé políčka. Odskúšanie týchto postupov Vás postupne privedie k praktickým skúsenostiam a objaveniu vlastnej cesty.
· John Bede Harrison
· 141 strán, formát A5, slovensky / 100,-Sk/Kč

· REVOLÚCIA JEDNEJ SLAMKY
Úvod do farmárčenia prírodnou metódou

Fukuoka

Masanobu Fukuoka, pôvodným povolaním mikrobiológ, sa venuje už viac ako 50 rokov rozvíjaniu svojej prírodnej metódy farmárčenia. Sám ju charakterizuje ako metódu „ne-robenia“. Neorie, nepoužíva agrochemikálie ... A predsa sa na jeho poliach urodí tolko i viac, ako na poliach obrábaných tradičnými japonskými i vedeckými metódami. Jeho metóda však nie je metódou nečinnosti: vychádza zo sústredeného pozorovania a tvorivého napodobovania „harmonogramu práce“ samotnej prírody, zo znalosti životných cyklov jednotlivých rastlín a živočíchov. Kniha prináša i hlboký filozofický pohľad človeka, ktorý žije už veľa rokov úmyselne veľmi skromne. Verí, že takýto spôsob života pomáha cloveku rozvíjat vnímavost pre praktické vykonávanie prírodného typu farmárstva. Verí, že uzdravovanie Zeme a očista ľudskej duše ide ruka v ruke. M. Fukuoka si uvedomil, že nemôžeme izolovať jeden aspekt života od druhého. Keď zmeníme spôsob, akým pestujeme svoje potraviny, zmeníme svoje potraviny, zmeníme spoločnosť, zmeníme hodnoty. Táto kniha je o uvedomovaní si súvislostí, príčin a následkov, je o zodpovednosti človeka za svoje poznanie.
· Masanobu Fukuoka
· 74 strán, formát A4, slovensky / 150,-Sk/Kč (vypredané) - nové vydanie:
100 strán, formát A5, slovensky / 180,-Sk

(nové vydanie)

· MANUÁL EKOLOGICKEJ VÝSTAVBY
Navrhovanie a výstavba trvalo udržateľných ľudských sídiel

MEV

Táto publikácia je určená hlavne odbornej verejnosti – architektom, stavebným inžinierom, investorom a odborníkom z oblasti životného prostredia, študentom, ale aj ostatným ľuďom, ktorí sa zaoberajú možnosťami ekologickej tvorby sídiel. Početné praktické príklady ekologických postupov a zariadení a možnosti ich uplatnenia v domácnosti sú vybrané zámerne vzhľadom k ich jednoduchosti a nenáročnému zhotoveniu a možno ich realizovať i svojpomocne. Publikácia je zdrojom inšpirácií k osvojeniu základných princípov trvalo udržateľného života, ale aj zdrojom motivácie k praktickému uplatneniu prvkov ekologicky vhodnej výstavby. Táto príručka sa môže stať užitočným pomocníkom pre každého, kto sa rozhodne postaviť si alebo prerobiť svoje obydlie a jeho okolie tak, aby žil sám v zdravom lokálnom prostredí a zároveň prispel k ozdraveniu globálneho prostredia.
· Eugen Nagy
· 225 strán, formát A4, slovensky /
350,-Sk/Kč (vypredané) - nové vydanie: 400,-Sk

· PERMAKULTÚRNY DIZAJN SÍDIEL

PDS

Publikácia nadväzuje na knihu Manuál ekologickej výstavby a je určená hlavne absolventom permakultúrnych kurzov. Detailne rozoberá použitie princípov permakultúrneho dizajnu, približuje systém výuky permakultúrneho dizajnu spolu s príkladom jeho praktického uplatnenia v našich podmienkach.
· Bill Mollison, Reny Mia Slay, Karol Končko, Eugen Nagy
· 38 strán, formát A4, slovensky / 55,-Sk/Kč

· PERMAKULTÚRA – praktická cesta k trvalej kultúre 

PK - Prakticka cesta

Táto brožúrka veľmi zrozumiteľným spôsobom približuje niektoré možnosti praktického využitia permakultúry a je obohatená o rad ďalších zaujímavých informácií. Je vhodná a skutočne inšpirujúca pre každého. Veríme, že po prečítaní Vám prinesie chuť vyskúšat si aspoň niečo (ak nie všetko).
· Ondrej Végh
· 46 strán, formát A6, slovensky / 50,-Sk/Kč

· PERMACULTURE TWO
Practical Design for Town and Country in Permanent Agriculture

PC Two

Pokračovanie knihy Permaculture One, ktorá bola vôbec prvou publikáciou – učebnicou pojednávajúcou o permakultúre. Zaoberá sa praktickým dizajnom trvalo udržateľných poľnohospodárskych systémov pre mestá a vidiecku krajinu, ktorý umožní ľuďom zaistiť si trvalo udržateľným spôsobom  zdravé, životne dôležité zdroje v dostatku.
· Bill Mollison
· anglicky / 700,-Sk/Kč

· PERMAKULTÚRA – V OHROZENÍ PADAJÚCOU POTRAVOU (52 min) + GLOBÁLNY ZÁHRADNÍK – trópy, suché oblasti, chladné pásmo, mestá (4x30 min) 

PK Video

Bill Mollison - zakladateľ systému permakultúry v tejto základnej sade videofilmov o permakultúre názorne objasňuje divákovi, ako sa zrodila permakultúra, prečo ju dnešný svet potrebuje, ako funguje v praxi. V jednotlivých častiach filmu Globálny záhradník nás sprevádza po rôznych kútoch Zeme a vysvetľuje hlavné problémy a priority riešení v jednotlivých klimatických podmienkach a rôznom spôsobe osídlenia, približuje živé permakultúrne projekty z celého sveta.
· videokazeta, slovenský dabing / 700,-Sk/Kč

· OBČASNÍK asociácie PERMAKULTÚRA (CS)

PK Obcasnik

Obsahuje zaujímavé a jedinečné články zo zahraničných publikácií, ktoré u nás zatiaľ nevyšli, lekcie permakultúry, skúsenosti s uplatňovaním permakultúry u nás, praktické rady, recepty, stručný prehľad o kurzoch a aktivitách asociácie a dalšie zaujímavosti.
· čiernobiela tlač, formát A4, Číslo I. / 50,-Sk/Kč, Číslo II. / 50,-Sk/Kč, Číslo III. / 90,-Sk/Kč, Číslo IV. / 90,-Sk/Kčc, Číslo V. / 100,-Sk/Kč, Číslo VI. / 80,-Sk/Kč

· ŽIVÁ KRAJINA – ZDRAVÉ POVODIE
Spolunažívanie ľudí so zdravou krajinou 

Plagat ZK - ZP

Komplexný výukový plagát, ktorý motivuje k obnove zdravia povodia v ktorom žijeme, k obnove harmónie so Zemou, obnove úcty ku krajine a všetkým živým i „neživým“ tvorom, vysvetľuje fungovanie živých prírodných systémov a význam udržiavania zdravia jednotlivých komponentov krajiny - vody, pôdy, vzduchu, živočíšstva, rastlinstva a ľudí. Druhá strana plagátu je venovaná praktickým krokom starostlivosti o povodie, ktoré umožnia s novým prístupom jeho postupné ozdravenie – prirodzený spôsob života, ozdravenie vlastnej domácnosti, znovuoživenie a dotváranie okolitej krajiny, hlbšie uvedomenie o tom ako krajina funguje, permakultúrny systém vytvárania trvalo udržatelného osídlenia krajiny a živých komunít ... Je určený pre každého obyvateľa krajiny, trvalo vhodný najmä pre školy a osvetové inštitúcie.
· velkoplošný obojstranný farebný plagát, formát A1 skladaný na A4, slovensky / 50,- Sk/Kc (pri odbere nad 25 ks/40,-Sk/Kč)


Pre aktívnych členov asociácie PERMAKULTÚRA (CS) platia príslušné zľavy - 5% z uvedených cien.

V cene publikácií vydaných asociáciou je zarátaná tzv. „stromová daň“,
ktorá slúži na podporu garantovanej výsadby stromov.


Všetky tieto publikácie zasielame aj na dobierku.
K cene bude pripočítané balné 10 až 25,- Sk a poštovné podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.


Kontaktná adresa pre odber literatúry:
PRAMEŇ ŽIVOTA – Spoločenstvo pre živú krajinu
Marcel Suško
Záhradná 70/7
076 61 Višňov
Slovensko

mobil: +421/904/994159
e-mail: pramen.zivota@permakultura.sk

Objednávka publikácií

Mám záujem o zaslanie nižšie vyznačených publikácií dobierkou na svoju kontaktnú poštovú adresu.

Titul
Počet ks Cena/ks Suma
PERMAKULTURA V KOSTCE      
ÚVOD DO PERMAKULTÚRY      
ÚRODA BEZ CHÉMIE      
REVOLÚCIA JEDNEJ SLAMKY      
MANUÁL EKOLOGICKEJ VÝSTAVBY      
PERMAKULTÚRNY DIZAJN SÍDIEL      
PERMAKULTÚRA – praktická cesta k trvalej kultúre      
PERMACULTURE TWO      
VIDEOKAZETA – PERMAKULTÚRA a GLOB.ZÁHRADNÍK      
OBCASNÍK      
ŽIVÁ KRAJINA – ZDRAVÉ POVODIE      
Celková suma:
 

Adresa objednávateľa (vypíšte čitateľne paličkovým písmom)

Meno:

Názov firmy:

Ulica, č.domu:

Obec/mesto:

PSČ:

Krajina:

Kontaktný telefón,mobil,e-mail:

V .............................................. dňa ........................................... podpis .........................................

Späť na hlavnú stránku